• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
  • DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
   • Dochody majątkowe
   • Dochody na 1 mieszkańca
   • Dochody ogółem
   • Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
   • Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
   • Dochody własne
   • Dotacje
   • Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
   • Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych
   • Subwencja ogólna
  • DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW
  • DOCHODY BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST - WSKAŹNIKI
  • WYDATKI BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW
  • WYDATKI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DANE ARCHIWALNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Grupa
DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj. na działy i rozdziały - określające rodzaj działalności oraz paragrafy - określające rodzaj dochodu lub wydatku; prezentowane dane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy opracowano zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń z lat 1995-2014. Dane dla lat 1995-2005 prezentowane są z dokładnością do 1 zł.
 • Opis grupy
  Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskiej; Zbiory zawierają dane o budżetach gmin i gmin-miast na prawach powiatu.
 • Opis podgrupy
  -