• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
  • DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW
  • DOCHODY BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST - WSKAŹNIKI
   • Środki gmin i powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
   • Środki z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
   • Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem
   • Udział wydatków inwestycyjnych JST w wydatkach ogółem
   • Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem
   • Wydatki gmin i powiatów w dziale 757 Obsługa długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetowych ogółem
   • Wydatki na obsługę długu publicznego JST wszystkich szczebli na 1000 zł dochodów budżetów JST
  • WYDATKI BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW
  • WYDATKI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DANE ARCHIWALNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Grupa
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST - WSKAŹNIKI
Podgrupa
-
Lata
2005-2017
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj. na działy i rozdziały - określające rodzaj działalności oraz paragrafy - określające rodzaj dochodu lub wydatku; prezentowane dane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy opracowano zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń z lat 1995-2014. Dane dla lat 1995-2005 prezentowane są z dokładnością do 1 zł.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -