• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
  • WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
   • Wyniki finansowe wg sekcji PKD 2007
   • Wyniki finansowe wg sektorów własności (PKD 2007)
  • DANE ARCHIWALNE
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
Grupa
WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Podgrupa
-
Lata
2007-2018
Poziom udostępniania danych
Województwa (NTS-2)
 • Opis kategorii
  Dane kwartalne. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami). Brak danych dla regionów. Wszystkie prezentowane wartości podawane są w cenach bieżących.
 • Opis grupy
  Dane w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01/I-01, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Stan w danym okresie, z wyjątkiem aktywów obrotowych i zobowiązań prezentowanych wg stanu w końcu okresu.
 • Opis podgrupy
  -