• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
  • AKTYWNE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
  • DANE ARCHIWALNE
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SEKTOR NON-PROFIT
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
2008, 2010, 2012, 2014, 2016
Poziom udostępniania danych
Województwa (NTS-2)
 • Opis kategorii
  Do sektora zaliczamy podmioty, które spełniają następujące warunki:
  1) są w odpowiednim stopniu sformalizowane (np. w wyniku zarejestrowania we właściwym urzędzie), lub przynajmniej ich cele, sposób działania i struktura mają charakter trwały,
  2) są instytucjonalnie odrębne od administracji publicznej,
  3) mają charakter niezarobkowy (działają nie dla zysku i nie rozdzielają ewentualnej nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.),
  4) są samorządne (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji),
  5) charakteryzują się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -