Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
PSR 1996 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W GOSPODARSTWACH 1996NTS-5136
Informacje o gospodarstwach domowych i ludności w gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego.
PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE 1996NTS-5121
-
PSR 1996 - INFRASTRUKTURA, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I ŚRODKI PRODUKCJI 1996NTS-562
-
PSR 1996 - POWIERZCHNIA, UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 1996NTS-584
-
PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA 2002NTS-5505
Dane w układzie gmin. Dane prezentowane są według stanu na 20 maja 2002 r., w układzie terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2002 r. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo indywidualne uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych od 0,1 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób. Za właściciela zwierząt gospodarskich uważa się osobę nie posiadającą użytków rolnych lub posiadającą użytki o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5 sztuk trzody chlewnej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuki owiec bądź kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub (i) 5 sztuk samic zwierząt futerkowych (w tym królików) lub (i) 1 pień pszczeli. Za użytkownika gospodarstwa indywidualnego uważa się osobę fizyczną lub grupę osób, które faktycznie użytkują grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami, czy użytkują je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty te są zlokalizowane w jednej, czy w kilku gminach. UWAGA: "maskowanie" (utajnianie) danych spowodowało konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agregatów ( powiaty, podregiony).