• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
  • BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
  • BUDYNKI
  • POZWOLENIA WYDANE NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM (DANE KWARTALNE)
  • POZWOLENIA WYDANE NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  • PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA
  • PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA
  • DANE ARCHIWALNE
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne (MSC)
 • Opis kategorii
  W zakresie Przemysłu prezentowane dane dotyczą produkcji sprzedanej przemysłu w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zaliczaną zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 do sekcji B, C, D, E (wg PKD 2004 - do sekcji C, D, E). Dane te umożliwiają bieżącą oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. W zakresie Budownictwa prezentowane dane charakteryzują etapy procesu budowlanego w zakresie: wydanych pozwoleń na budowę, mieszkań, których budowę rozpoczęto, budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) i mieszkań oddanych do użytkowania oraz sprzedaży sekcji F Budownictwo, w tym produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -