Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 5 z 31.
CENY 1999-2017NTS-23797
Przeciętne ceny producentów dotyczą rynku krajowego. Ceny skupu dotyczą przeciętnych rocznych cen płaconych przez podmioty gospodarcze skupujące produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych. Podstawą do opracowania wskaźników cen towarów i usług stanowią obserwacje cen reprezentantów.
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 2005-2017NTS-26160
Dane kwartalne. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami). Brak danych dla regionów. Wszystkie prezentowane wartości podawane są w cenach bieżących.
FINANSE PUBLICZNE 1995-2016NTS-2, NTS-4, NTS-52486
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj. na działy i rozdziały - określające rodzaj działalności oraz paragrafy - określające rodzaj dochodu lub wydatku; prezentowane dane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy opracowano zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń z lat 1995-2014. Dane dla lat 1995-2005 prezentowane są z dokładnością do 1 zł.
FUNDUSZE UNIJNE 2007-2017NTS-2, NTS-4, NTS-58481
Dane półroczne. Fundusze unijne są wdrażane poprzez instrumenty w ramach następujących polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich: Polityki Spójności (dla której strategicznym dokumentem w Polsce są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO), Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRYB).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 1995-2016NTS-2, NTS-3, NTS-4, NTS-5682
Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII. Informacja zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wyposażenie mieszkań (spr. GKM-12). Dane o obrocie nieruchomościami dotyczą obrotu prowadzonego przez jednostki specjalistyczne (spr. M-04). Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej obejmują sieć obsługującą gospodarstwa domowe i innych użytkowników. Dane o komunikacji miejskiej dotyczą komunikacji autobusowej, tramwajowej, trolejbusowej i obejmują działalność podmiotów gospodarczych publicznych i prywatnych (jednostki duże i średnie).