Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. PKD ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas i podklas. Klasyfikacja działalności stosowana jest m.in. do:

  • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego, urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
  • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
  • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
  • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
  • sporządzania porównań międzynarodowych,
  • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz.1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2007, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

SekcjaPolska klasyfikacja działalności (PKD)
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 11, elementy od 1 do 10 z 104.
Sekcja ARolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja A dział 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 
Sekcja A dział 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 
Sekcja A dział 03Rybactwo 
Sekcja BGórnictwo i wydobywanie
Sekcja B dział 05Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
Sekcja B dział 06Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
Sekcja B dział 07Górnictwo rud metali 
Sekcja B dział 08Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Sekcja B dział 09Działalność usługowa wspomagająca górnictwo