• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
  • GRUNTY KOMUNALNE
  • ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY
  • ORGANY GMINY
  • ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • ORGANY POWIATU
  • ORGANY WOJEWÓDZTWA
  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • SAMORZĄD TERYTORIALNY - WSKAŹNIKI
  • DANE ARCHIWALNE
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące radnych rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i obejmujące ich charakterystykę demograficzno - zawodową (wg wieku, poziomu wykształcenia i grup zawodów) oparte są o wyniki sprawozdawczości rocznej (SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, ST-P i ST-W). Dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pozyskiwane były do 2014 roku ze sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, natomiast od 2015 roku pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -