• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
  • AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA
  • APTEKI I PUNKTY APTECZNE
  • KADRA MEDYCZNA
  • LECZNICTWO UZDROWISKOWE, STACJONARNE ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ
  • OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
  • PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
  • POMOC DORAŹNA I RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • STACJONARNE ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNO- HOSPICYJNEJ
  • STAN ZDROWIA LUDNOŚCI
  • SZPITALE
  • ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA
  • ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
  • ŻŁOBKI
  • DANE ARCHIWALNE
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne (MSC)
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące cywilnej służby zdrowia, informacje o szpitalach, (łącznie z zamiejscowymi oddziałami szpitalnymi) lecznictwie uzdrowiskowym (spr.ZD-1,ZD-2);od 2004 r. dane o szpitalach na podstawie spr. MZ-29; dane o personelu służby zdrowia (do 1998 r. spr. MZ-10, od 1999 r. spr . MZ-88), dane o aptekach i punktach aptecznych (spr.ZD-5), o placówkach ambulatoryjnej (ZD-3, ZD-3a, ZD-3b) i doraźnej opieki zdrowotnej (ZD-4), o żłobkach (spr. ZD-6), dane o placówkach stacjonarnej pomocy społecznej - domach lub zakładach pomocy społecznej (spr.ZD-7), od danych za 2003r. spr. PS-03; informacje dot. opieki nad dziećmi i młodzieżą - domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze, wioski dziecięce, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ogniska wychowawcze, ośrodki socjoterapii (spr. S-13, S-14), placówki socjalizacyjne, placówki rodzinne, interwencyjne, wsparcia dziennego i wielofunkcyjne (PS-01); dane dot. stanu zdrowia ludności (MZ-56, MZ/G-1, MZ-15, 3-90/62/MZ).Od 2009 r. dane o środowiskowej pomocy społecznej
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -