• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
  • BIBLIOTEKI
   • Biblioteki inne niż publiczne
   • Biblioteki publiczne
   • Biblioteki publiczne - wskaźniki
   • Biblioteki publiczne wg organu prowadzącego
   • Komputeryzacja bibliotek
   • Udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotekach innych niz publiczne
   • Wypożyczenia międzybiblioteczne w bibliotekach innych niż publiczne
  • DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
  • DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA
  • KINA
  • MUZEA
  • ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
KULTURA I SZTUKA
Grupa
BIBLIOTEKI
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne (MSC)
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące teatrów i instytucji muzycznych (spr. K-01), muzeów (spr. K-02), obiektów działalności wystawienniczej (spr. K-05), bibliotek (spr. K-03); do księgozbioru bibliotek zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma. Informacje o kinach dotyczą kin ogólnie dostępnych (spr. K-08), domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice (spr. K-07); organizacja imprez masowych (K-09).
 • Opis grupy
  Liczba bibliotek (filii) wykazana jest według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące wykorzystania (księgozbiór, wypożyczenia, czytelnicy, itp.) wykazywane są dla jednostek, które działały w roku sprawozdawczym. Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
 • Opis podgrupy
  -