• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WG PKD 2007
  • RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
  • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
  • DANE ARCHIWALNE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Powiaty (NTS-4)
 • Opis kategorii
  Informacje dotyczące rzeczowego majątku trwałego - wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej. Dane o nakładach inwestycyjnych - nakładach finansowych lub rzeczowych, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów majątku trwałego .Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji Klasyfikacji Działalności: do 1999 roku: Europejskiej, od 2000 roku: Polskiej. Efekty rzeczowe z inwestycji przekazanych do eksploatacji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -