• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
  • KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010
   • Dochody do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca
   • Dochody do dyspozycji brutto ogółem
   • Dochody pierwotne brutto na 1 mieszkańca
   • Dochody pierwotne brutto ogółem
  • PRODUKCJA GLOBALNA (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY STAŁE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • REALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE
  • ZUŻYCIE POŚREDNIE (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010
  • DANE ARCHIWALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RACHUNKI REGIONALNE
Grupa
NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010
Podgrupa
Dochody do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca
Lata
2000-2016
Poziom udostępniania danych
Województwa (NTS-2)
 • Opis kategorii
  Dane za lata 2004-2015 (w przypadku wskaźników dynamiki- za lata 2005-2015) uwzględniają zmiany metodyczne wprowadzone w ślad za rewizjami w rocznych rachunkach narodowych wynikające z kontynuacji prac nad wdrożeniem standardów metodycznych ESA 2010, przyjęcia zaleceń Komisji Europejskiej oraz aktualizacji danych źródłowych. Zmiany metodyczne związane są przede wszystkim z zakresem podmiotowym sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ponadto dane za lata 2010-2015 (w przypadku wskaźników dynamiki- za lata 2011-2015) uwzględniają zmiany metodyczne wynikające z wdrożenia wytycznych zawartych w najnowszym Podręczniku Deficytu i Długu Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (MGDD, edycja 2016). Zmiany związane z wdrożeniem zapisów tego podręcznika mające znaczenie dla Polski dotyczyły między innymi zakresu podmiotowego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz rejestracji abonamentu radiowo-telewizyjnego.
  Kategorie makroekonomiczne obliczane w rachunkach regionalnych opracowano zgodnie z zasadami rachunków narodowych oraz zaleceniami "Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)", wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.).
  W systemie rachunków regionalnych dla każdego województwa zestawiane są: rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów według sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności oraz rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów w sektorze gospodarstw domowych. Dla podregionów obliczane są: produkt krajowy brutto (PKB) i wartość dodana brutto (WDB) według grup rodzajów działalności.
  Tablica zasilana w październiku danymi za rok t-2 ("t" dotyczy roku, w którym dokonuje się zasilenia).
  Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI, opracowaną:
  - za lata 2000-2008 na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
  - od 2009 (w przypadku wskaźników dynamiki - od 2010 r.) na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
  Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem.
  Uwaga dotycząca danych w przekroju województw (NTS 2): Brak danych za lata 1995-1999. Brak porównywalnych danych o wartości dodanej brutto na 1 pracującego za lata 2000-2001. Dane dotyczące produktu krajowego brutto w cenach stałych dostępne są począwszy od danych za 2004 rok. Dane dotyczące realnych dochodów w sektorze gospodarstw domowych dostępne są począwszy od danych za 2001 rok.
  Uwaga dotycząca danych w przekroju podregionów (NTS 3): Brak danych za lata 1995-1999. Brak porównywalnych danych o wartości dodanej brutto na 1 pracującego za lata 2000-2001. Dane dotyczące wartości dodanej brutto dla przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) dostępne są począwszy od danych za 2006 rok.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -