• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
  • PSR 1996 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W GOSPODARSTWACH
  • PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE
  • PSR 1996 - INFRASTRUKTURA, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I ŚRODKI PRODUKCJI
  • PSR 1996 - POWIERZCHNIA, UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
  • PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
   • Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów
   • Gospodarstwa indywidualne wg infrastruktury gospodarczej
   • Gospodarstwa indywidualne wg osoby kierującej
   • Gospodarstwa wg rodzaju
   • Gospodarstwa wg rodzaju gospodarstwa i rodzaju działalności gospodarczej
   • Gospodarstwa wg rodzaju i celu produkcji
   • Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych
   • Gospodarstwa wg rodzaju i pogłowia zwierząt
   • Gospodarstwa wg rodzaju i wykształcenia rolniczego osoby kierującej
   • Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów
   • Maszyny i urządzenia rolnicze wg rodzaju gospodarstwa
   • Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa
   • Powierzchnia budynków i budowli wg rodzaju gospodarstwa i sposobu wykorzystania
   • Powierzchnia gruntów wg rodzaju gospodarstwa i grup obszarowych użytków rolnych
   • Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa
  • PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
POWSZECHNE SPISY ROLNE
Grupa
PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
Podgrupa
-
Lata
2002
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  -
 • Opis grupy
  Dane w układzie gmin. Dane prezentowane są według stanu na 20 maja 2002 r., w układzie terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2002 r. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo indywidualne uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych od 0,1 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób. Za właściciela zwierząt gospodarskich uważa się osobę nie posiadającą użytków rolnych lub posiadającą użytki o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5 sztuk trzody chlewnej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuki owiec bądź kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub (i) 5 sztuk samic zwierząt futerkowych (w tym królików) lub (i) 1 pień pszczeli. Za użytkownika gospodarstwa indywidualnego uważa się osobę fizyczną lub grupę osób, które faktycznie użytkują grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami, czy użytkują je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty te są zlokalizowane w jednej, czy w kilku gminach. UWAGA: "maskowanie" (utajnianie) danych spowodowało konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agregatów ( powiaty, podregiony).
 • Opis podgrupy
  -