• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • BEZROBOCIE REJESTROWANE
  • MIEJSCA PRACY
  • PRACUJĄCY I ZATRUDNIENI W PRZEDSIĘBIORSTWACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 49 OSÓB
  • PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
  • PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD2007
  • WARUNKI PRACY
  • DANE ARCHIWALNE
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RYNEK PRACY
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dane nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego - wynika z tego różnica miedzy danymi ogółem dla Polski i danymi dla Polski według podziału terytorialnego; Pracujący w głównym miejscu pracy; Dane o pracujących / zatrudnionych [wg stanu na 30 IX (do 1999 r.), na 31 XII (od 2000 r.)] dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Liczba pracujących / zatrudnionych wyszczególniona jest według klasyfikacji działalności (do 1999 roku -Europejskiej, od 2000 roku - Polskiej). Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z Ustawą z dnia 16.X 1991r. o zatrudnieniu i bezrobociu pozostają bez pracy i nie uczą się w szkole, są zdolne do pracy oraz gotowe do podjęcia pracy. Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy (spr. Z-10).
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -