• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
  • GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE LASU
  • GOSPODARSTWA ROLNE
  • LASY PRYWATNE I GMINNE
  • LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI
  • POGŁOWIE ZWIERZĄT
  • PRODUKCJA ROLNICZA
  • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  • SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH
  • UPRAWY ROLNICZE
  • UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
  • ZADRZEWIENIA
  • ZAGROŻENIE I OCHRONA ŚRODOWISKA LEŚNEGO
  • ZWIERZĘTA ŁOWNE
  • DANE ARCHIWALNE
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2017
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dane o gruntach wykazano według form użytkowania. Prezentowane informacje dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przez użytkowanie rozumie się faktyczne gospodarowanie na gruntach. Dane o powierzchni zasiewów dotyczą powierzchni upraw poszczególnych ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym. Informacje w zakresie leśnictwa prezentowane są w podziale na: lasy prywatne, publiczne: komunalne, stanowiące własność Skarbu Państwa, w tym w zarządzie Lasów Państwowych. Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje powierzchnię lasów oraz gruntów związanych z gospodarką leśną.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -