• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
  • EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
  • EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH
  • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE
  • KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  • NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG KIERUNKÓW INWESTOWANIA
  • NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  • NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
  • OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY
  • OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
  • ODPADY KOMUNALNE
  • ODPADY WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE (NAGROMADZONE Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH)
  • TERENY ZIELENI
  • ZASOBY EKSPLOATACYJNE WÓD PODZIEMNYCH
  • ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  • DANE ARCHIWALNE
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dane o ściekach komunalnych (spr. OS-5), przemysłowych (spr. OS-3) . Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów (spr. OS-1). Odpady komunalne (M-09). Odpady przemysłowe (spr. OS-6). Zużycie wody. Ochrona przyrody i krajobrazu (spr. OS-7, SG-01). Tereny zieleni ogólnodostępne i osiedlowe -dane (spr. M-01 i SG-01). Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe).
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -