Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
DANE ARCHIWALNE 1995-2001, 2007-2008NTS-4, NTS-565
-
GRUNTY KOMUNALNE 2002-2016NTS-515
Dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pozyskiwane były do 2014 roku ze sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, natomiast od 2015 roku dane te pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK.
W związku z powyższym zmianie uległo:
1. Agregacja danych wynikowych dla powiatów, województw i Polski. Do roku 2014 dane dla powiatów były sumą danych gminnych, dane dla województw były sumą danych z powiatów, dane dla kraju - sumą danych z województw. Od 2015 roku dane dla powiatów, województw i kraju są uzupełniane z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK.
2. Data według której pozyskiwane są dane. Do 2014 roku dane pozyskiwane były według stanu w dniu 31 grudnia. Od 2015 roku według stanu w dniu 1 stycznia.
3. Precyzja danych. Do 2014 roku powierzchnia gruntów podawana była w ha z jednym znakiem po przecinku. Od 2015 roku powierzchnia podawana jest w pełnych hektarach.
4. Zakres informacyjny. Od 2015 roku prezentowanie danych dotyczących gruntów komunalnych zostało rozszerzone o podgrupy rejestrowe:
- 4.3 - pozostałe grunty spośród zaliczonych do 4 grupy rejestrowej, niezaliczone do podgrup 4.1 i 4.2;
- 5.2 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym;
- 5.3 - grunty przekazywane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
oraz wydzielona została grupa 4 (z dotychczasowej sumy grup 4 i 5).
ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY 2002-2016NTS-550
-
ORGANY GMINY 1995-2016NTS-4, NTS-5103
Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej; Od roku 1999 łącznie z radnymi rad miast na prawach powiatu.
ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU 1999-2015NTS-453
-