Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 16.
DANE ARCHIWALNE 1995-2006NTS-2, NTS-4, NTS-5124
-
EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 1995-2016NTS-4, NTS-533
-
EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA 2003-2016NTS-279
-
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH 1996-2016NTS-4, NTS-523
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono wszystkie jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w szczególnych wypadkach, np. o jednostki nowouruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE 1995-2016NTS-552
Dla roku 2006 dane na poziomie gminnym i powiatowym wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ochronę informacji niejawnych.