• CENY
  • CENY W ROLNICTWIE
  • PRZECIĘTNE CENY DETALICZNE TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH
  • PRZECIĘTNE CENY DETALICZNE TOWARÓW NIEKONSUMPCYJNYCH
  • PRZECIĘTNE CENY PRODUCENTÓW NIEKTÓRYCH WYROBÓW SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM
  • WSKAŹNIKI CEN
   • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
   • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dane kwartalne)
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
CENY (K15)
Grupa
WSKAŹNIKI CEN (G405)
Podgrupa
-
Lata
2003-2020
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Przeciętne ceny producentów dotyczą rynku krajowego. Ceny skupu dotyczą przeciętnych rocznych cen płaconych przez podmioty gospodarcze skupujące produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych. Podstawą do opracowania wskaźników cen towarów i usług stanowią obserwacje cen reprezentantów.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -