KategoriaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 5 z 33.
CENY K15 1999-2024Region (NUTS 2)4189
Przeciętne ceny producentów dotyczą rynku krajowego. Ceny skupu dotyczą przeciętnych rocznych cen płaconych przez podmioty gospodarcze skupujące produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych. Podstawą do opracowania wskaźników cen towarów i usług stanowią obserwacje cen reprezentantów.
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) K43 2005-2024Region (NUTS 2)6164
Dane kwartalne. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prezentuje się w dostosowaniu do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217). Brak danych dla makroregionów. Wszystkie prezentowane wartości podawane są w cenach bieżących.
FINANSE PUBLICZNE K27 1995-2023Region (NUTS 2), Powiat, Gmina4547
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj. na działy i rozdziały - określające rodzaj działalności oraz paragrafy - określające rodzaj dochodu lub wydatku; prezentowane dane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy opracowano zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń od roku 1995. Dane dla lat 1995-2005 prezentowane są z dokładnością do 1 zł. W zbiorach brakuje danych za 2019 r. z gminy Boguszów-Gorce /0221011/. Gmina ta nie sporządziła i nie przekazała do Ministerstwa Finansów danych ze sprawozdań budżetowych po czterech kwartałach 2019 r.
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) K47 2007-2023Region (NUTS 2), Powiat, Gmina29115
Dane półroczne. Fundusze unijne są wdrażane poprzez instrumenty w ramach następujących polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich: Polityki Spójności (dla której strategicznym dokumentem w Polsce są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO), Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRYB). Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRYB) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA K11 1995-2023Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina1105
Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 grudnia (informacja zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych); wyposażenie mieszkań – GKM-12) oraz bieżącej sprawozdawczości (sprawozdania M-01 i SG-01 cz.3). Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej obejmują sieć obsługującą gospodarstwa domowe i innych użytkowników. Dane z zakresu ciepłownictwa dotyczą sieci cieplnej oraz sprzedaży energii cieplnej.