Archiwum wybranych tabel dla lat 2020-2021 z danymi bilansowanymi na podstawie wyników NSP 2011


 Nazwa plikuRozmiar
Dzieci objęte opieką w żłobkach i w wieku żłobkowym.xlsx 0,64 MB
Dzieci w wieku przedszkolnym, objęte wychowaniem przedszkolnym.xlsx 3,33 MB
Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki.xlsx 0,26 MB
Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci.xlsx 0,58 MB
Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane półroczne).xlsx 0,19 MB
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci.xlsx 0,71 MB
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci.xlsx 1,02 MB
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym_miasto i wieś.xlsx 0,88 MB
Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś.xlsx 6,07 MB
Ludność wg grup wieku i płci.xlsx 2,95 MB
Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś.xlsx 0,89 MB
Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne).xlsx 0,87 MB
Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (dane półroczne).xlsx 0,30 MB
Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci.xlsx 3,62 MB
Ludność wg typu aktywności i miejsca zamieszkania.xlsx 0,01 MB
Ludność wg typu aktywności i płci.xlsx 0,01 MB
Mediana wieku ludności według płci w podziale na miasto i wieś.xlsx 0,02 MB
Mediana wieku ludności według płci.xlsx 0,04 MB
Ruch naturalny ludności (dane półroczne).xlsx 0,74 MB
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.xlsx 0,24 MB
Wskaźniki obciążenia demograficznego.xlsx 0,44 MB
Współczynnik feminizacji.xlsx 0,15 MB
Zasoby mieszkaniowe wskaźniki.xlsx 0,27 MB
Zasoby mieszkaniowe.xlsx 0,32 MB