PKD została opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej - NACE, wprowadzonej rozporządzeniami Rady nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. (OJ nr L 293 z 24.10.1990 r.), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 761/93 z dnia 24 marca 1993 r. (OJ Nr L 83 z 03.04.1993 r.) oraz Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. (OJ nr L 6 z 10.01.2002 r.).

W związku z powyższym PKD zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev. 1.1.

PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno - gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) klasyfikację PKD 2004 stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

SekcjaPolska klasyfikacja działalności (PKD)
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 8, elementy od 1 do 10 z 77.
Sekcja ARolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Sekcja A dział 01Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową
Sekcja A dział 02Leśnictwo, włączając działalność usługową
Sekcja BRybactwo
Sekcja B dział 05Rybactwo, włączając działalność usługową
Sekcja CGórnictwo
Sekcja C dział 10Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu); wydobywanie torfu
Sekcja C dział 11Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając działalność usługową
Sekcja C dział 12Górnictwo rud uranu i toru
Sekcja C dział 13Górnictwo rud metali