Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
 • CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
  • DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE
  • NAUCZYCIELE AKADEMICCY
  • STUDENCI I ABSOLWENCI
  • STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE
   • Słuchacze studiów podyplomowych
   • Słuchacze studiów podyplomowych według instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki
   • Słuchacze studiów podyplomowych wg płci oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED-F 2013
   • Uczestnicy studiów doktoranckich
   • Uczestnicy studiów doktoranckich według instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki
  • SZKOŁY DOKTORSKIE
  • UCZELNIE
  • WSKAŹNIKI
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SZKOLNICTWO WYŻSZE (K21)
Grupa
STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE (G279)
Podgrupa
-
Lata
1999-2020
Poziom udostępniania danych
Podregiony (NUTS 3)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Szkolnictwo wyższe (spr. S-10, S-12) dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Dane obejmują uczelnie publiczne i niepubliczne (do roku akademickiego 2004/2005 określane jako szkoły wyższe państwowe i niepaństwowe).
 • Opis grupy
  Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami.
 • Opis podgrupy
  -