• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
  • NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
  • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - WSKAŹNIKI
  • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG REJESTRU REGON (DANE KWARTALNE)
  • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
  • PODMIOTY NIEFINANSOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (PKD2007)
  • PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO
  • STRUKTURALNA STATYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
  • WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
  • DANE ARCHIWALNE
   • Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON wg PKD 2004
   • Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, sektorów własności oraz sekcji i działów PKD 2004 (dane kwartalne)
   • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - Gminne samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004
   • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004
   • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2004
   • Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane z rejestru REGON wg PKD 2004
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004)
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004) - Nakłady inwestycyjne wg klas wielkości przedsiębiorstw
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004) - Podstawowe informacje o jednostkach lokalnych
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004) - Przedsiębiorstwa i pracujący wg podstawowego rodzaju działalności
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004) - Przychody i koszty wg klas wielkości przedsiębiorstw
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2004) - Przychody i koszty wg podstawowego rodzaju działalności
   • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (PKD 2007) - Podstawowe informacje o jednostkach lokalnych
   • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Przedsiębiorstwa państwowe
   • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Spółki powstałe w wyniku prywatyzacji od 1990 roku
   • Strukturalna statystyka przedsiębiorstw wg PKD 2004
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE (K25)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G565)
Podgrupa
-
Lata
1995-2012
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jednostki wpisane (od 1999 - rejestr KRUPGN) w układzie sektorów (sektor publiczny, sektor prywatny) oraz w układzie sekcji Klasyfikacji Działalności: do 1999 roku: Europejskiej, od 2000 roku: Polskiej / w podziale na sektor publiczny i sektor prywatny/. Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane dla miejscowości statystycznych z rejestru Regon podawane są wg: - adresu zamieszkania dla osób fizycznych z krajowym adresem zamieszkania, - adresu siedziby dla pozostałych jednostek tj. osób fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych. W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -