• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
  • GOSPODARSTWA DOMOWE
  • MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE
  • MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE
  • PROGNOZY
  • STAN LUDNOŚCI
  • URODZENIA I ZGONY
   • Ruch naturalny ludności (dane półroczne)
   • Ruch naturalny w podziale na miasto i wieś
   • Ruch naturalny wg płci
   • Urodzenia martwe według płci w podziale na miasta i wieś
   • Urodzenia żywe małżeńskie/pozamałżeńskie według płci w podziale na miasta i wieś
   • Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka w podziale na miasta i wieś
   • Urodzenia żywe wg pojedynczych roczników wieku matki
   • Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności
   • Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto
   • Zgony niemowląt (dane półroczne)
   • Zgony niemowląt według wybranych przyczyn, płci i województw w podziale na miasta i wieś na 100 tys. urodzeń żywych
   • Zgony ogółem, zgony niemowląt i zgony osób w wieku do 65 lat - wskaźniki
   • Zgony według wybranych przyczyn, płci i województw w podziale na miasta i wieś na 100 tys. ludności (wskaźniki)
   • Zgony wg płci i grup wieku
   • Zgony wg płci i wieku
   • Zgony wg przyczyn
   • Zgony wg przyczyn - wskaźniki
   • Zgony wg przyczyn dla powiatów
  • DANE ARCHIWALNE
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
LUDNOŚĆ (K3)
Grupa
URODZENIA I ZGONY (G534)
Podgrupa
Zgony wg przyczyn dla powiatów (P2286)
Lata
2002-2020
Poziom udostępniania danych
Powiaty
Ostatnia aktualizacja
2021-02-18
 • Opis kategorii
  Bilanse liczby i struktury ludności w gminach imiennie opracowane w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. Dane o ludności w miejscowościach na podstawie rejestru PESEL. Dane o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach pochodzące ze sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Dane o orzeczonych rozwodach i separacjach pochodzące ze sprawozdawczości sądów. Dane o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prognoza ludności na podstawie badania GUS.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  Źródłem informacji o zgonach jest dla GUS sprawozdawczość urzędów stanu cywilnego w postaci indywidualnych dokumentów "Karta statystyczna do karty zgonu". Przy opracowywaniu danych o zgonach według przyczyn przyjmuje się wyjściową przyczynę zgonu. Za przyczynę wyjściową uważa się chorobę stanowiącą początek procesu chorobowego, który doprowadził do zgonu albo uraz czy zatrucie, w wyniku, którego nastąpił zgon. Dane dotyczące zgonów według przyczyn podano zgodnie z obowiązującymi w Polsce od dnia 1 stycznia 1997 r. - w zakresie orzecznictwa o przyczynach zgonów - zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - X Rewizja. Cykl opracowania informacji o przyczynach zgonów jest wydłużony do roku w stosunku do opracowania danych o zgonach według struktury demograficzno-społecznej osób zmarłych. Ze względu na cykl opracowania dane o przyczynach zgonów mogą różnić się w zakresie płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (województwo, miasto/wieś) w stosunku do danych o strukturze demograficzno-społecznej osób zmarłych w latach 2002-2008. W roku 2002 dla pozycji "razem" - brak niektórych przyczyn zgonów (opisów w Karcie statystycznej do Karty Zgonu) - strajk lekarzy. Do roku 2012 pozycja choroby układu nerwowego i narządu zmysłów nie zawierała chorób narządów zmysłów (H00-H93). W roku 2015 dla 480 zgonów nie podano przyczyny zgonu.