• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
  • GOSPODARSTWA DOMOWE
  • MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE
  • MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE
  • PROGNOZY
  • STAN LUDNOŚCI
   • Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki
   • Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci
   • Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane półroczne)
   • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
   • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś
   • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
   • Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś
   • Ludność wg grup wieku i płci
   • Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś
   • Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne)
   • Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci
   • Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (dane półroczne)
   • Mediana wieku ludności według płci
   • Mediana wieku ludności według płci w podziale na miasto i wieś
   • Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu
   • Przeciętne dalsze trwanie życia
   • Rezydenci w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym
   • Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
   • Wskaźniki obciążenia demograficznego
   • Współczynnik feminizacji
  • URODZENIA I ZGONY
  • DANE ARCHIWALNE
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
LUDNOŚĆ (K3)
Grupa
STAN LUDNOŚCI (G7)
Podgrupa
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (P2577)
Lata
1995-2020
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
2021-06-01
 • Opis kategorii
  Bilanse liczby i struktury ludności w gminach imiennie opracowane w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. Dane o ludności w miejscowościach na podstawie rejestru PESEL. Dane o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach pochodzące ze sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Dane o orzeczonych rozwodach i separacjach pochodzące ze sprawozdawczości sądów. Dane o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prognoza ludności na podstawie badania GUS.
 • Opis grupy
  Aktualnie dane o liczbie i strukturze ludności dla okresów międzyspisowych są sporządzane poprzez przyjęcie wyników spisu powszechnego za bazę wyjściową dla gminy, a następnie naliczanie danych metodą bilansową według następującego schematu: stan ludności na początek okresu (roku, kwartału) w gminie + urodzenia żywe (wg płci) - zgony (wg płci i wieku) + zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy, wg płci i wieku) - wymeldowania z pobytu stałego do innych gmin i za granicę (wg płci i wieku) + zameldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) z innych gmin (wg płci i wieku) – wymeldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) do innych gmin (wg płci i wieku) +(-) przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych mających swoje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (według płci, wiek jest szacowany) = stan ludności na końcu okresu (roku, kwartału) w gminie.
  Bilans ludności sporządzany jest według wyżej przedstawionej metody od 2010 roku. Do roku 2009 bilans ludności sporządzano dla dwóch kategorii przebywania ludności: 1) faktycznie zamieszkałej, 2) zameldowanej na pobyt stały. Różnicę między tymi kategoriami zamieszkania stanowi saldo (+/-) ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. - ponad 2 miesiące). Od roku 2010 bilans ludności sporządzany jest dla jednej kategorii ludności (dawniej nazywanej "faktycznie zamieszkałej").
  Uwaga: Wyniki spisu ludności z 2002 roku wykazały liczbę ludności Polski o ok. 392 tys. mniejszą w stosunku do prowadzonych wówczas bilansów ludności. W celu zniwelowania tej różnicy dane o ludności za lata 1989-1999 zostały ponownie opracowane przy uwzględnieniu wyników spisu z 2002 roku. Szacunkiem objęto wyłącznie dane ogólnopolskie w podziale na tereny miejskie i wiejskie (według płci i grup wieku) oraz współczynniki demograficzne - dane te stały się oficjalną informacją o liczbie i strukturze ludności dla tych lat (dane dla województw i gmin nie zostały przeszacowane). Zatem, prezentowane w BDL dane (dla gmin i sumarycznie dla województw i Polski ogółem) za lata 1995-1998 oraz wg stanu na 30 VI 1999 roku - stanowiąc bilans opracowany na podstawie wyników NSP-1988 - mają znaczenie jedynie historyczne.

  Dane o ludności stałej (według stałego miejsca zamieszkania) od 30 VI 1999 r. do 31 XII 2009 r. zostały opracowane na podstawie wyników NSP-2002 (ludność stała była wykorzystywana wyłącznie na potrzeby obliczeń wskaźników demograficznych). Od 1999 do 2009 roku (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby i struktury ludności był opracowywany na podstawie wyników NSP-2002.
  Od 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu i struktury ludności są wyniki NSP 2011. Ponieważ nie jest już opracowywany bilans ludności zameldowanej na pobyt stały, uległa zmianie metodologia liczenia wszystkich współczynników demograficznych, poszczególne fakty demograficzne i z zakresu migracji zostały odniesione do ludności (dawniej nazywanej "faktycznie zamieszkałą"). Dane bilansowe dla ludności stałej i faktycznej oraz współczynniki za rok 2010, których bazą wyjściową były dane NSP 2002 mają wartość jedynie historyczną i są dostępne dla zainteresowanych w archiwum.

  Dane bilansowe ludności za rok 2010 opracowane zostały według podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 1 I 2011 r., jednak ze względu na specyfikę Banku Danych Lokalnych zostały przeliczone zgodnie z obowiązującym w dniu 1 I 2010 roku podziałem administracyjnym kraju (bez zmian, które nie wpływają na identyfikatory i nazwę jednostek podziału terytorialnego kraju) wynika z tego różnica w stosunku do danych publikowanych w opracowaniach GUS. Dla porównania informacja wg podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 1 stycznia 2011 r. o pięciu gminach (wiejskich w 2010 r. i miejsko-wiejskich w 2011 r.) za rok 2010 jest dostępna w tym zestawieniu - pobierz plik.

  Metoda oraz wykorzystane przy opracowaniu bilansu ludności źródła danych i ich ocena, zostały szczegółowo omówione w zeszytach metodologicznych pt. „Ruch naturalny. Bilanse ludności” oraz Migracje ludności. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy opracowywaniu bilansów ludności”. Oba opracowania dostępne są na stronie internetowej GUS.
 • Opis podgrupy
  Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 15-64 lata, dla kobiet - 15-59 lat. Wiek mobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata, wiek niemobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat.