• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
  • ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
  • WYNAGRODZENIA
   • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
   • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dane kwartalne)
   • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg PKD 2007
   • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 (dane krótkookresowe)
  • DANE ARCHIWALNE
Kategoria
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (K40)
Grupa
WYNAGRODZENIA (G403)
Podgrupa
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dane kwartalne) (P2504)
Lata
2005-2020
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
2020-09-16
 • Opis kategorii
  Dane o wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Dane o świadczeniach społecznych podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  Od I kwartału 2012 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. W latach 2005-2011 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, Poczty Polskiej SA oraz operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej. Dla wszystkich lat przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych: z tytułu udziału w zysku do podziału lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Brak danych dla Polski ogółem ze względu na różnice metodologiczne.