• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  • DROGI PUBLICZNE
  • DROGI PUBLICZNE GMINNE
  • DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
  • DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA
  • KOMUNIKACJA MIEJSKA
  • LINIE REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
  • ŁĄCZNOŚĆ
  • POJAZDY
  • ŚCIEŻKI ROWEROWE
  • TRANSPORT KOLEJOWY
  • TRANSPORT LOTNICZY
  • TRANSPORT MORSKI
  • TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
  • WYPADKI DROGOWE
  • DANE ARCHIWALNE
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (K8)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2021
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczą dróg (i obiektów mostowych) gminnych i lokalnych miejskich - do 1998 roku; gminnych w granicach administracyjnych miast i gminnych zamiejskich - od 1999 roku. Informacje dotyczą dróg (i obiektów mostowych) powiatowych, wojewódzkich i krajowych (zamiejskich oraz w granicach administracyjnych miast). Do roku sprawozdawczego 2001 dane o pojazdach na podstawie sprawozdań T03, a od roku 2002 z administracyjnego źródła danych (powiatowe bazy danych o pojazdach zarejestrowanych). Dane o transporcie kolejowym - zestawienia PKP, dane o transporcie lotniczym (LOT, PL). Dane o placówkach pocztowych do 2001 r. łącznie z placówkami usług telekomunikacyjnych. Dane o abonentach /łączach telefonicznych/ dotyczą telefonii przewodowej. Dane o usługach pocztowych i telekomunikacyjnych - zestawienia ŁP i ŁT.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -