• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  • DROGI DLA ROWERÓW
  • DROGI PUBLICZNE
  • DROGI PUBLICZNE GMINNE
  • DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
  • DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA
  • KOMUNIKACJA MIEJSKA
  • LINIE REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
  • ŁĄCZNOŚĆ
  • POJAZDY
   • Pojazdy ogółem
   • Pojazdy samochodowe fabrycznie nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (dane kwartalne)
   • Pojazdy samochodowe i ciągniki - wskaźniki
   • Pojazdy według grup wieku
   • Pojazdy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Przyczepy i naczepy
   • Samochody ciężarowe wg grup ładowności
   • Samochody osobowe wg dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe wg pojemności silnika
  • TRANSPORT KOLEJOWY
  • TRANSPORT LOTNICZY
  • TRANSPORT MORSKI
  • TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
  • WYPADKI DROGOWE
  • DANE ARCHIWALNE
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (K8)
Grupa
POJAZDY (G239)
Podgrupa
Pojazdy samochodowe fabrycznie nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (dane kwartalne) (P2825)
Lata
2010-2024
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
08.05.2024
 • Opis kategorii
  Do roku sprawozdawczego 2001 dane o pojazdach na podstawie sprawozdań T03, a od roku 2002 z administracyjnego źródła danych (powiatowe bazy danych o pojazdach zarejestrowanych). Dane o czynnych liniach kolejowych - do 2001 r. zestawienia PKP, od 2002 r. PKP PLK oraz innych podmiotów będących zarządcami infrastruktury kolejowej, w tym infrastruktury kolei lekkiej (zgodnie z metodologią stosowaną przez Eurostat, publikowane w bazie danych Eurostatu dane o liniach kolejowych na terenie RP od 2018 r. nie uwzględniają kolei lekkiej). Dane o transporcie lotniczym - zestawienia LOT, PL. Dane o placówkach pocztowych do 2001 r. łącznie z placówkami usług telekomunikacyjnych. Dane z zakresu telekomunikacji i poczty pochodzą z UKE (formularze UKE RT 02 i UKE P 01).
 • Opis grupy
  Dane o pojazdach samochodowych i ciągnikach, motorowerach oraz pojazdach bezsilnikowych zarejestrowanych według stanu w dniu 31 grudnia prezentowane są do 2001 r. według ewidencji prowadzonej przez wojewodów, w latach 2002-2008 - przez starostów, prezydentów miast i burmistrzów, w latach 2009 - 2020 według centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2021 r. według centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dane nie obejmują pojazdów wyrejestrowanych, a do 2010 r. - również pojazdów posiadających pozwolenie czasowe wydawane w końcu danego roku. Pozwolenie czasowe wydawane jest na okres do około 30 dni w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z rejestracją pojazdu i niezbędnych do otrzymania docelowego dowodu rejestracyjnego. Dla porównania podajemy, że różnica w liczbie pojazdów zarejestrowanych na "ogółem" Polska uwzględniająca pozwolenia czasowe (dla roku 2011) i bez tych pozwoleń wynosi dla pojazdów zarejestrowanych ogółem ponad 330 tys. sztuk, w tym dla osobowych - ponad 250 tys. sztuk i ciężarowych - ponad 45 tys. sztuk.
 • Opis podgrupy
  Dane obejmują pojazdy fabrycznie nowe zarejestrowane w ciągu kwartału.