• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
  • PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA
   • Gminy
   • Gminy wg grup powierzchni i grup ludności
   • Jednostki pomocnicze
   • Miasta
   • Miejscowości
   • Podregiony, powiaty, miasta na prawach powiatu
   • Powiaty i miasta na prawach powiatu wg grup powierzchni i grup ludności
   • Sołectwa
  • POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
PODZIAŁ TERYTORIALNY (K1)
Grupa
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA (G172)
Podgrupa
Gminy wg grup powierzchni i grup ludności (P3912)
Lata
2010-2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
22.06.2022
 • Opis kategorii
  Podział terytorialny i informacje o jego jednostkach aktualizowane są wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku sprawozdawczego na podstawie urzędowego rejestru TERYT - systemu TERC99; informacje o liczbie miejscowości podano według urzędowego rejestru TERYT - system SIMC99.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  Źródło: w zakresie powierzchni - dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.