• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
  • PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA
  • POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
   • Powierzchnia
   • Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania
   • Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe)
   • Powierzchnia geodezyjna, ewidencyjna, wyrównawcza (dane krótkookresowe)
   • Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz użytków rolnych zabudowanych w powierzchni ogółem
   • Udział powierzchni geodezyjnej kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe)
   • Wykorzystanie powierzchni kraju
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
PODZIAŁ TERYTORIALNY (K1)
Grupa
POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK) (G441)
Podgrupa
-
Lata
1995-2024
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Podział terytorialny aktualizowany jest wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku sprawozdawczego na podstawie urzędowego rejestru TERYT - systemu TERC99; dane o powierzchni aktualizowane są wg stanu na dzień 1 stycznia na podstawie danych z PRG; dane o ludności aktualizowane są wg stanu na dzień 31 grudnia na podstawie bilansów opartych na wynikach spisu powszechnego z 2021 r.
 • Opis grupy
  Powierzchnia geodezyjna kraju, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W porównaniu do 2022 roku powierzchnia Polski zwiększyła się w 2023 roku o 121 106 ha (1121 km2), z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha). Zmiana w powierzchni kraju jest związana z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183). Efektem implementacji przepisów ww. rozporządzenia jest wprowadzenie stosownych zmian do ewidencji gruntów i budynków (EGiB), która zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1373) stanowi podstawę dla aktualizacji danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (dalej: PRG). Zmiany w tym zakresie zostały dokonane w 2022 r. i w głównej mierze polegały na włączeniu Zatoki Puckiej oraz części Zatoki Gdańskiej do morskich wód wewnętrznych, podziale tych wód i przypisaniu ich w EGiB do jednostek podziału terytorialnego z nimi sąsiadujących (jak dotychczas miało to już miejsce w przypadku morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wislanego). W rezultacie, w granicach woj. pomorskiego, w największym stopniu zmianami objęte zostały powiaty: pucki (+28 732 ha) i nowodworski (+24 003 ha) oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk (+41 713 ha), Gdynia (+25 631 ha) i Sopot (+1 040 ha).
 • Opis podgrupy
  -