• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
  • NAUCZYCIELE
  • PRZEDSZKOLA
  • PUNKTY PRZEDSZKOLNE
  • ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (K19)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2023
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Wychowanie przedszkolne obejmuje: przedszkola (łącznie ze specjalnymi), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne). Dane opracowano na podstawie spr. S-01, a od roku 2007 Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane o wychowaniu przedszkolnym dotyczą dzieci przebywających w placówkach (łącznie z dziećmi przebywającymi przez cały rok szkolny w placówkach wykonujących działalność leczniczą) w danym roku sprawozdawczym według stanu na dzień 30 września. Do roku szkolnego 2003/2004 dzieci w wieku 6 lat miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Z dniem 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Od 1 września 2011 r. obowiązek ten objął dzieci w wieku 5 lat. W latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014 dzieci 6-letnie mogły rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej na wniosek rodziców. W roku szkolnym 2014/2015 został nałożony obowiązek szkolny na dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie roku 2008, a w roku szkolnym 2015/2016 objął wszystkie dzieci 6-letnie. Od 1 września 2016 r. zniesiono obowiązek szkolny dla 6–latków i przedszkolny dla 5-latków. Dane o miejscach w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego od roku 2019 nie są prezentowane ze względu na niespójność informacji pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -