• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
  • NAUCZYCIELE
  • PRZEDSZKOLA
   • Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg wieku
   • Dzieci w przedszkolach specjalnych wg wieku
   • Dzieci w przedszkolach wg pojedynczych roczników wieku
   • Dzieci w przedszkolach wg wieku, płci i organu prowadzącego
   • Dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
   • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i dzieci wg płci
   • Przedszkola wg typu i organu prowadzącego
   • Wychowanie przedszkolne - wskaźniki
   • Wychowanie przedszkolne razem
  • PUNKTY PRZEDSZKOLNE
  • ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (K19)
Grupa
PRZEDSZKOLA (G251)
Podgrupa
-
Lata
1995-2022
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Wychowanie przedszkolne obejmuje: przedszkola (łącznie ze specjalnymi), zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dane opracowane na podstawie spr. S-01, a od roku 2007 Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dane dotyczące wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci przebywających w placówkach (łącznie z dziećmi przebywającymi przez cały rok szkolny w placówkach wykonujących działalność leczniczą) w danym roku sprawozdawczym według stanu na dzień 30 września. Dane o miejscach w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego od roku 2019 nie są prezentowane ze względu na niespójność informacji pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej.
 • Opis grupy
  W roku szkolnym 2008/2009 w zbiorze nie uwzględniono 6 przedszkoli z 586 dziećmi (województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Łańcut). Dane o miejscach w placówkach wychowania przedszkolnego od roku 2019 nie są prezentowane ze względu na niespójność informacji pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej.
 • Opis podgrupy
  -