• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
  • GRUNTY KOMUNALNE
  • ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY
  • ORGANY GMINY
  • ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • ORGANY POWIATU
  • ORGANY WOJEWÓDZTWA
  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • REWITALIZACJA W GMINIE
  • SAMORZĄD TERYTORIALNY - WSKAŹNIKI
  • WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIESZKAŃCAMI
  • DANE ARCHIWALNE
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SAMORZĄD TERYTORIALNY (K2)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2023
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące radnych rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz radnych rad dzielnic m. st. Warszawy obejmujące ich charakterystykę demograficzno-zawodową (wg wieku, poziomu wykształcenia i grup zawodów) oparte są o wyniki sprawozdawczości rocznej (SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport, ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport). Dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pozyskiwane były do 2014 roku ze sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, natomiast od 2015 roku pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -