• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
  • GRUNTY KOMUNALNE
   • Powierzchnia gruntów gmin, związków międzygminnych lub metropolitalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK
   • Powierzchnia gruntów powiatów i związków powiatów wg prawnych form użytkowania GUGiK
   • Powierzchnia gruntów województw wg prawnych form użytkowania GUGiK
  • ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY
  • ORGANY GMINY
  • ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • ORGANY POWIATU
  • ORGANY WOJEWÓDZTWA
  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • REWITALIZACJA W GMINIE
  • SAMORZĄD TERYTORIALNY - WSKAŹNIKI
  • WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIESZKAŃCAMI
  • DANE ARCHIWALNE
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SAMORZĄD TERYTORIALNY (K2)
Grupa
GRUNTY KOMUNALNE (G6)
Podgrupa
-
Lata
2015-2022
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące radnych rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz radnych rad dzielnic m. st. Warszawy obejmujące ich charakterystykę demograficzno-zawodową (wg wieku, poziomu wykształcenia i grup zawodów) oparte są o wyniki sprawozdawczości rocznej (SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport, ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport). Dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pozyskiwane były do 2014 roku ze sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport, natomiast od 2015 roku pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK.
 • Opis grupy
  Od 2015 roku dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych według stanu w dniu 1 stycznia otrzymywanych z GUGiK.
  Pozycje dla Polski, województw, powiatów, gmin oraz dzielnic m. st. Warszawy uzupełniane są danymi wybranymi z zestawień GUGiK, zgodnie z ich symbolami terytorialnymi. Natomiast dane dla makroregionów, regionów oraz podregionów, które nie występują w zestawieniach GUGiK, są sumowane odpowiednio: dla makroregionu – suma danych z regionów tworzących makroregion, dla regionu – suma danych z województw tworzących region, dla podregionu – suma danych z powiatów tworzących podregion.
  Powierzchnia podawana jest w pełnych hektarach.
  Od 2015 roku dane dotyczące gruntów komunalnych rozszerzono o podgrupy rejestrowe:
  - 4.3 - grunty zajęte pod drogi gminne;
  - 5.2 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym;
  - 5.3 - grunty przekazywane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
  oraz wydzielona została grupa 4 (z dotychczasowej sumy grup 4 i 5).
  Od 2019 roku prezentowane są również informacje o gruntach ujętych w grupach i podgrupach rejestrowych:
  - 11 - grunty, które są własnością powiatów, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujący się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  - 11.1 - grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3;
  - 11.2 - grunty powiatów przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  - 11.3 - grunty zajęte pod drogi powiatowe;
  - 12 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste;
  - 12.1 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym;
  - 12.2 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste powiatowym osobom prawnym;
  - 12.3 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
  - 12.4 - grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom niż wymienione w podgrupach 12.1, 12.2, 12.3;
  - 13 - grunty, które są własnością województw, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  - 13.1 - grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3;
  - 13.2 - grunty województw przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  - 13.3 - grunty zajęte pod drogi wojewódzkie;
  - 14 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste;
  - 14.1 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym;
  - 14.2 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym;
  - 14.3 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
  - 14.4 - grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom niż wymienione w podgrupach 14.1, 14.2, 14.3.
  Od 2022 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) polegającymi na gromadzeniu danych dotyczących grup rejestrowych, a nie jak wcześniej – grup i podgrup rejestrowych w badaniu 1.02.03 Grunty komunalne zmieniono sposób prezentowania danych. Dane nadal są prezentowane dla grup rejestrowych 4, 5, 11, 12, 13, 14, ale nie są z nich wyodrębnione podgrupy rejestrowe 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3 i 14.4.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 Poz. 1390):
  - do grupy 4 zalicza się grunty gmin, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  - do grupy 5 zalicza się grunty gmin, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  - do grupy 11 zalicza się grunty powiatów i związków powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  - do grupy 12 zalicza się grunty powiatów i związków powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  - do grupy 13 zalicza się grunty województw, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  - do grupy 14 zalicza się grunty województw, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi.
 • Opis podgrupy
  -