• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
  • EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
  • INTERNATY I BURSY
  • NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH
  • OŚRODKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • SKOLARYZACJA
  • SZKOLNICTWO BRANŻOWE I i II STOPNIA
  • SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
  • SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
  • SZKOLNICTWO POLICEALNE
  • SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE, ZAWODOWE I ARTYSTYCZNE
  • SZKOLNICTWO ZASADNICZE ZAWODOWE I BRANŻOWE I STOPNIA
  • SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE ORAZ POLICEALNE
  • WYCHOWANIE POZASZKOLNE
  • ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW
  • DANE ARCHIWALNE
   • Komputeryzacja - Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach
   • Komputeryzacja - Komputery w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez specjalnych) wg poziomu kształcenia
   • Komputeryzacja - Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
   • Komputeryzacja - Wskaźniki komputeryzacji szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez specjalnych) wg poziomu kształcenia
   • Komputeryzacja - Wskaźniki komputeryzacji szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez specjalnych) wg poziomu kształcenia i lokalizacji
   • Licea ogólnokształcące dla młodzieży ogółem
   • Licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla dorosłych
   • Licea ogólnokształcące specjalne ogółem
   • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii
   • Nauczanie nadobowiązkowe języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
   • Nauczanie obowiązkowe języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
   • Szkoły artystyczne I i II stopnia
   • Szkoły artystyczne I i II stopnia wg gestora
   • Szkoły artystyczne wg gestora
   • Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi wg gestora
   • Szkoły policealne
   • Szkoły policealne wg gestora
   • Szkoły średnie zawodowe
   • Szkoły średnie zawodowe ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
   • Szkoły średnie zawodowe wg gestora
   • Szkoły zasadnicze i specjalne szkoły przysposabiające do pracy
   • Szkoły zasadnicze ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
   • Szkoły zasadnicze wg gestora
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
SZKOLNICTWO (K20)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G571)
Podgrupa
-
Lata
1995-2012
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Przez szkołę rozumie się jednostkę organizacyjną powołaną, na podstawie aktu założycielskiego lub wpisu do ewidencji, przez organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną lub osobę fizyczną na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty. Szkoła prowadzi kształcenie określonego rodzaju i na określonym poziomie, posiada statut, nadany przez organ lub osobę prowadzącą szkołę, określający m.in. jej nazwę, typ, organ prowadzący oraz organizację wewnętrzną.
  Szkoły i placówki (w tym przedszkola) mogą być publiczne i niepubliczne.
  Właściwi ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i województwa) mogą zakładać i prowadzić tylko szkoły publiczne. Szkoły podstawowe mogą być tylko publiczne, jeżeli realizują minimum programowe oraz stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.
  Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.
  Do szkół dla dorosłych, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia, przyjmowane są osoby w wieku 18 lat i więcej (a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły).
  Od 2014 roku obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja Kierunków Kształcenia ISCED – F 2013, zgodnie z którą uczniowie i absolwenci szkół zawodowych sklasyfikowani są według podgrup kierunków kształcenia.
  Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje nowy ustrój szkolny; szczegóły.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -