• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
  • AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA
  • APTEKI I PUNKTY APTECZNE
  • BENEFICJENCI ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
   • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej - wskaźniki
   • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w wieku 18 lat i więcej wg kryterium dochodowego i głównego źródła dochodu
   • Gospodarstwa domowe beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według kryterium dochodowego oraz składu rodzinnego
   • Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego
   • Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku
   • Wieloosobowe gospodarstwa domowe beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według kryterium dochodowego oraz składu rodzinnego
   • Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku
  • KADRA MEDYCZNA
  • LECZNICTWO UZDROWISKOWE, STACJONARNE ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ
  • OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
  • OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. ŻŁOBKI
  • PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
  • POMOC DORAŹNA I RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • STACJONARNE ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNO- HOSPICYJNEJ
  • STAN ZDROWIA LUDNOŚCI
  • SZPITALE
  • ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
  • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
  • ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
  • DANE ARCHIWALNE
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY (K22)
Grupa
BENEFICJENCI ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (G553)
Podgrupa
-
Lata
2009-2022
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące cywilnej służby zdrowia, informacje o szpitalach, (łącznie z zamiejscowymi oddziałami szpitalnymi) lecznictwie uzdrowiskowym (spr.ZD-1,ZD-2); od 2004 r. dane o szpitalach na podstawie spr. MZ-29; dane o personelu służby zdrowia (do 1998 r. spr. MZ-10, od 1999 r. spr. MZ-88), dane o aptekach i punktach aptecznych (spr. ZD-5), o placówkach ambulatoryjnej (ZD-3, ZD-3a, ZD-3b) i doraźnej opieki zdrowotnej (ZD-4), o żłobkach (spr. ZD-6), dane o placówkach stacjonarnej pomocy społecznej - domach lub zakładach pomocy społecznej (spr. ZD-7), od danych za 2003r. spr. PS-03; informacje dot. opieki nad dziećmi i młodzieżą - domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze, wioski dziecięce, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ogniska wychowawcze, ośrodki socjoterapii (spr. S-13, S-14), placówki socjalizacyjne, placówki rodzinne, interwencyjne, wsparcia dziennego i wielofunkcyjne (PS-01); dane dot. stanu zdrowia ludności (MZ-56, MZ/G-1, MZ-15, 3-90/62/MZ). Od 2009 r. dane o środowiskowej pomocy społecznej. Od 2008 r. dane z zakresu świadczeń rodzinnych, rozszerzone od 2017 r. o inne świadczenia na rzecz rodziny (świadczenia alimentacyjne, ulgi prorodzinne).
 • Opis grupy
  Środowiskowa pomoc społeczna to pomoc udzielana ludności w miejscu zamieszkania za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Szacunki na podstawie Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (ZC KSMPS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawierającego informację o zrealizowanych świadczeniach środowiskowej pomocy społecznej i odbiorcach tej pomocy - gospodarstwach domowych i ich członkach oraz osobach bezdomnych. Zbiór jest zasilany informacjami uzyskanymi w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym przez pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej. We wszystkich podgrupach środowiskowej pomocy społecznej przyjęto przekrój podstawowy: - poniżej kryterium dochodowego i powyżej tego kryterium. Zbiorowość poniżej kryterium dochodowego oznacza, że dochód na osobę w rodzinie/osobę samotnie gospodarującą nie był wyższy, niż ustalone w ustawie kryterium do uzyskania świadczenia pieniężnego. To kryterium w latach 2008 - 2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla osoby w rodzinie 351 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. Od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r. kryterium wynosiło odpowiednio: 456 zł i 542 zł, a od 1 października 2015 r. odpowiednio: 514 zł i 634 zł. Począwszy od dnia 1 października 2018 r. kwota kryterium dochodowego wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł a dla osoby w rodzinie 528 zł. Wyższe kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku świadczeń realizowanych nieodpłatnie w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Dla gmin miejsko-wiejskich brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej tych gmin. Ze względu na zaokrąglenia danych estymowanych na poziomie gmin, w niektórych przypadkach sumy składników mogą różnić się od podanych wielkości "ogółem".
 • Opis podgrupy
  -