• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
  • BIBLIOTEKI
   • Biblioteki inne niż publiczne
   • Biblioteki publiczne
   • Biblioteki publiczne - wskaźniki
   • Biblioteki publiczne wg organu prowadzącego
   • Komputeryzacja bibliotek
   • Udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotekach innych niż publiczne
   • Wypożyczenia międzybiblioteczne w bibliotekach innych niż publiczne
  • DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
  • DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA
  • KINA
  • MUZEA
  • ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
  • USŁUGI PUBLICZNE
  • WYDAWNICTWA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
KULTURA (K23)
Grupa
BIBLIOTEKI (G226)
Podgrupa
-
Lata
1995-2022
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczą teatrów i instytucji muzycznych (sprawozdanie K-01), muzeów (sprawozdanie K-02), bibliotek (sprawozdanie K-03), obiektów działalności wystawienniczej (sprawozdanie K-05), centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów, świetlic (sprawozdanie K-07), kin (sprawozdanie K-08) oraz organizacji imprez masowych (sprawozdanie K-09). Do księgozbioru bibliotek zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma.
 • Opis grupy
  Liczba bibliotek (filii) wykazana jest według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące wykorzystania (księgozbiór, wypożyczenia, czytelnicy, itp.) wykazywane są dla jednostek, które działały w roku sprawozdawczym. Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
 • Opis podgrupy
  -