• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
  • BIBLIOTEKI
  • DANE DOTYCZĄCE SEKTORA PUBLICZNEGO
  • DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
  • DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA
  • KINA
   • Kina stałe wg formy własności
   • Multipleksy
   • Wskaźniki - kina
  • MUZEA
  • ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
  • WYDAWNICTWA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
KULTURA (K23)
Grupa
KINA (G227)
Podgrupa
-
Lata
1995-2023
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane w ramach bloku KULTURA dotyczą państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów organizujących i prowadzących działalność kulturalną: sceniczną (teatry dramatyczne, lalkowe, muzyczne, filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne, chóry, zespoły pieśni i tańca, przedsiębiorstwa/agencje estradowe) oraz innych podmiotów: muzea, biblioteki (publiczne, naukowe, pedagogiczne, fachowe i inne), galerie sztuki oraz centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice, a także kina. Dane pochodzą ze sprawozdań o symbolu K. Dostępne są także dane na temat organizacji imprez masowych przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin właściwe ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej oraz dane dotyczące produkcji wydawniczej.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -