• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
  • BIBLIOTEKI
  • DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
  • DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA
  • KINA
  • MUZEA
   • Imprezy oświatowe w muzeach
   • Muzea
   • Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu
   • Wystawy w kraju
   • Zbiory muzealne
  • ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
  • USŁUGI PUBLICZNE
  • WYDAWNICTWA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
KULTURA (K23)
Grupa
MUZEA (G228)
Podgrupa
-
Lata
1995-2022
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczą teatrów i instytucji muzycznych (sprawozdanie K-01), muzeów (sprawozdanie K-02), bibliotek (sprawozdanie K-03), obiektów działalności wystawienniczej (sprawozdanie K-05), centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów, świetlic (sprawozdanie K-07), kin (sprawozdanie K-08) oraz organizacji imprez masowych (sprawozdanie K-09). Do księgozbioru bibliotek zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma.
 • Opis grupy
  Począwszy od danych za 2020 r. do MUZEÓW zaliczane są wyłącznie muzea, które działają w oparciu o uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego statut bądź regulamin, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
 • Opis podgrupy
  -