• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
  • SPORT
  • USŁUGI PUBLICZNE
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA (K24)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane dotyczące klubów sportowych (łącznie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi - UKS oraz klubami wyznaniowymi) i ćwiczących w sekcjach sportowych wg rodzajów sportu - (spr. KFT-1). Osoba ćwicząca w sekcjach sportowych może być wykazana wielokrotnie, jeśli uprawia więcej niż jeden rodzaj sportu. Dane dotyczące obiektów sportowych (bez obiektów przyszkolnych) zbierane są w kilku etapach. Co 4 lata wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin, urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy) przekazują za pomocą zestawu danych KFT-OB/a informacje o obiektach sportowych będących w ich zarządzie. W następnym etapie pozostali właściciele obiektów sportowych, przekazują dane dotyczące własnych obiektów sportowych za pomocą zestawu danych KFT-OB/b. W roku, w którym realizowane jest badanie, kluby sportowe przekazują dodatkowo dane dotyczące obiektów sportowych będących ich własnością za pomocą zestawu danych KFT-1. Stan w dniu 31 grudnia. Dane dotyczące klubów sportowych za 2020 r. opracowano wykorzystując estymację bezpośrednią z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -