• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
  • DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW
  • DOCHODY BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST - WSKAŹNIKI
  • Wydatki (grupa w budowie)
  • WYDATKI BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU
  • WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW
  • WYDATKI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW
  • DANE ARCHIWALNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FINANSE PUBLICZNE (K27)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2022
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, tj. na działy i rozdziały - określające rodzaj działalności oraz paragrafy - określające rodzaj dochodu lub wydatku; prezentowane dane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy opracowano zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń od roku 1995. Dane dla lat 1995-2005 prezentowane są z dokładnością do 1 zł. W zbiorach brakuje danych za 2019 r. z gminy Boguszów-Gorce /0221011/. Gmina ta nie sporządziła i nie przekazała do Ministerstwa Finansów danych ze sprawozdań budżetowych po czterech kwartałach 2019 r.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -