• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE
   • Nakłady inwestycyjne - wskaźniki
   • Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
   • Nakłady inwestycyjne wg sekcji PKD 2007 (dane kwartalne)
   • Nakłady inwestycyjne wg środków trwałych - PKD 2007 (dane kwartalne)
   • Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007
   • Wartość nakładów inwestycyjnych wg sektorów gospodarki narodowej
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WG PKD 2007
  • RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
  • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
  • DANE ARCHIWALNE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE (K28)
Grupa
NAKŁADY INWESTYCYJNE (G278)
Podgrupa
-
Lata
1999-2022
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Informacje dotyczące rzeczowego majątku trwałego - wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej. Dane o nakładach inwestycyjnych - nakładach finansowych lub rzeczowych, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów majątku trwałego. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji Klasyfikacji Działalności: do 1999 roku: Europejskiej, od 2000 roku: Polskiej. Efekty rzeczowe z inwestycji przekazanych do eksploatacji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.
 • Opis grupy
  Od 2002 r. w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.zm) nakłady inwestycyjne na niektóre przedmioty leasingu stanowiące środki trwałe podmiotów je użytkujących (leasingobiorców) zaliczono do nakładów tych podmiotów; do 2001 r. nakłady te były wykazywane przez podmioty finansujące (leasingodawców), tj. do sekcji "Pośrednictwo finansowe" oraz "Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", co w istotny sposób wpłynęło na poziom wielkości prezentowanych według sektorów własności i rodzajów działalności.
 • Opis podgrupy
  -