• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE
  • NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WG PKD 2007
  • RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
  • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
   • Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
  • DANE ARCHIWALNE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE (K28)
Grupa
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH (G539)
Podgrupa
-
Lata
2008-2020
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Informacje dotyczące rzeczowego majątku trwałego - wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej. Dane o nakładach inwestycyjnych - nakładach finansowych lub rzeczowych, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów majątku trwałego. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji Klasyfikacji Działalności: do 1999 roku: Europejskiej, od 2000 roku: Polskiej. Efekty rzeczowe z inwestycji przekazanych do eksploatacji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.
 • Opis grupy
  Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.
 • Opis podgrupy
  -