• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
  • KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (CENY BIEŻĄCE)
  • NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE)
  • NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH
  • PRODUKCJA GLOBALNA (CENY BIEŻĄCE)
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - NUTS 3
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - SZACUNKI WSTĘPNE
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) NUTS 2
  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY STAŁE)
  • REALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - NUTS 3
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - SZACUNKI WSTĘPNE
  • WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) NUTS 2
  • ZUŻYCIE POŚREDNIE (CENY BIEŻĄCE)
  • DANE ARCHIWALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RACHUNKI REGIONALNE (K29)
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2022
Poziom udostępniania danych
Podregiony (NUTS 3)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Kategorie makroekonomiczne obliczane w rachunkach regionalnych opracowano zgodnie z zasadami rachunków narodowych oraz zaleceniami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, z późn. zm.). Dane według rodzajów działalności zostały obliczone zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD 2007, opracowaną na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev.2. W systemie rachunków regionalnych dla każdego regionu zestawiane są: rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów według sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności oraz rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów w sektorze gospodarstw domowych. Dla podregionów obliczane są: produkt krajowy brutto (PKB) i wartość dodana brutto (WDB) według grup rodzajów działalności. Tablica zasilana w listopadzie danymi za rok t-2 ("t" dotyczy roku, w którym dokonuje się zasilenia). Do przeliczeń na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 czerwca, opracowaną: ?za lata 2000-2008 na bazie wyników NSP 2002, ?za lata 2009-2019 (w przypadku wskaźników dynamiki – za lata 2010-2020) na bazie wyników NSP 2011, ?od 2020 r. (w przypadku wskaźników dynamiki – od 2021 r.) na bazie wyników NSP 2021. Do przeliczeń na 1 pracującego przyjęto przeciętną w roku liczbę pracujących. Dane na 1 pracującego za lata 2020 i 2021 obliczono na podstawie przeciętnej liczby pracujących w gospodarce narodowej opracowanej na bazie wyników PSR 2020. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. Uwaga dotycząca danych w przekroju regionów (NUTS 2): Brak porównywalnych danych o wartości dodanej brutto na 1 pracującego za lata 2000-2001. Uwaga dotycząca danych w przekroju podregionów (NUTS 3): Brak porównywalnych danych o wartości dodanej brutto na 1 pracującego za lata 2000-2001. Dane dotyczące wartości dodanej brutto dla przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) dostępne są począwszy od danych za 2006 rok.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -