• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
  • NSP 1988 - GOSPODARSTWA DOMOWE
  • NSP 1988 - LUDNOŚĆ
  • NSP 1988 - MIESZKANIA
  • NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2002 - BUDYNKI
  • NSP 2002 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2002 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2002 - MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE
  • NSP 2002 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2011 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2011 - BUDYNKI
  • NSP 2011 - DOJAZDY DO PRACY
  • NSP 2011 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2011 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2011 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - BUDYNKI
  • NSP 2021 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ
   • Ludność rezydująca wg pojedynczych roczników i płci
   • Ludność rezydująca wg grup wieku i płci
   • Ludność rezydująca wg płci i miejsca zamieszkania
   • Ludność w miejscowościach statystycznych
   • Ludność w miejscowościach statystycznych wg ekonomicznych grup wieku
   • Ludność wg pojedynczych roczników i płci
   • Ludność wg grup wieku i płci
   • Ludność wg płci i miejsca zamieszkania
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - MIESZKANIA
  • NSP 2021 - MIESZKANIA - DANE WSTĘPNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
NARODOWE SPISY POWSZECHNE (K31)
Grupa
NSP 2021 - LUDNOŚĆ (G640)
Podgrupa
Ludność w miejscowościach statystycznych (P4182)
Lata
2021
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
17.11.2022
 • Opis kategorii
  Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
 • Opis grupy
  Spis ludności 2021 objął osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami. Stan w dniu 31 marca 2021 r. Zaprezentowane wyniki uwzględniają ludność według definicji krajowej. W kategorii tej są ujmowani stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce, nie są natomiast ujmowani imigranci przebywający w Polsce czasowo.
 • Opis podgrupy
  Stan w dniu 31 marca 2021 r. - wyniki NSP'2021