• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
  • NSP 1988 - GOSPODARSTWA DOMOWE
  • NSP 1988 - LUDNOŚĆ
  • NSP 1988 - MIESZKANIA
  • NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2002 - BUDYNKI
  • NSP 2002 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2002 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2002 - MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE
  • NSP 2002 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2011 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2011 - BUDYNKI
  • NSP 2011 - DOJAZDY DO PRACY
  • NSP 2011 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2011 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2011 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2021 - BUDYNKI
  • NSP 2021 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ
   • Emigranci przebywający za granicą czasowo według grup krajów przebywania, ekonomicznych grup wieku i płci
   • Emigranci przebywający za granicą czasowo według okresu przebywania
   • Imigranci przebywający w Polsce czasowo według grup krajów poprzedniego zamieszkania, ekonomicznych grup wieku i płci
   • Imigranci przebywający w Polsce czasowo według okresu przebywania
   • Ludność rezydująca - osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności
   • Ludność rezydująca - osoby niepełnosprawne według płci, kategorii niepełnosprawności i ekonomicznych grup wieku
   • Ludność rezydująca - osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności i płci
   • Ludność rezydująca w miejscowościach statystycznych
   • Ludność rezydująca w miejscowościach statystycznych wg ekonomicznych grup wieku
   • Ludność rezydująca w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i grup wieku
   • Ludność rezydująca w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania
   • Ludność rezydująca w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i płci
   • Ludność rezydująca w wieku 15 lat i więcej wg stanu cywilnego i płci
   • Ludność rezydująca wg płci, kraju obywatelstwa, grup wieku
   • Ludność rezydująca wg płci, kraju urodzenia, grup wieku
   • Ludność rezydująca wg pojedynczych roczników i płci
   • Ludność rezydująca wg grup wieku i płci
   • Ludność rezydująca wg krajów obywatelstwa i płci
   • Ludność rezydująca wg krajów urodzenia i płci
   • Ludność rezydująca wg płci i miejsca zamieszkania
   • Ludność w miejscowościach statystycznych
   • Ludność w miejscowościach statystycznych wg ekonomicznych grup wieku
   • Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, płci oraz miejsca zamieszkania
   • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i grup wieku
   • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania
   • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i płci
   • Ludność w wieku 15 lat i więcej wg stanu cywilnego i płci
   • Ludność wg pojedynczych roczników i płci
   • Ludność wg grup wieku i płci
   • Ludność wg krajów obywatelstwa i płci ogółem
   • Ludność wg krajów urodzenia i płci
   • Ludność wg płci i miejsca zamieszkania
   • Ludność wg płci, kraju obywatelstwa i grup wieku
   • Ludność wg płci, kraju urodzenia i grup wieku
   • Obiekty zbiorowego zakwaterowania według typów oraz ludność w obiektach zbiorowego zakwaterowania
   • Osoby niepełnosprawne według grup wieku, płci, kategorii niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania
   • Osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności
   • Osoby niepełnosprawne według płci, kategorii niepełnosprawności i ekonomicznych grup wieku
   • Osoby niepełnosprawne według płci, kategorii niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania
   • Osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności i płci
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - MIESZKANIA
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
NARODOWE SPISY POWSZECHNE (K31)
Grupa
NSP 2021 - LUDNOŚĆ (G640)
Podgrupa
Ludność wg płci, kraju obywatelstwa i grup wieku (P4310)
Lata
2021
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
28.09.2023
 • Opis kategorii
  Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
 • Opis grupy
  Spis ludności 2021 objął osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami. Stan w dniu 31 marca 2021 r. Zaprezentowane wyniki uwzględniają ludność według dwóch kategorii zamieszkania tj. wg. definicji krajowej oraz międzynarodowej (ludność rezydująca). Zgodnie z krajową definicją zamieszkania w kategorii tej są ujmowani stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce, nie są natomiast ujmowani imigranci przebywający w Polsce czasowo. Do kategorii międzynarodowej (rezydenci) zalicza się wszystkie osoby mieszkające lub zamierzające mieszkać w danej jednostce nie krócej niż 1 rok. Oznacza to, że w liczbie rezydentów gminy ujęci są stali mieszkańcy (osoby tam zameldowane lub stale mieszkające bez zameldowania), z wyjątkiem tych mieszkańców, którzy wyjechali na okres co najmniej 12 miesięcy do innego miejsca w kraju lub za granicę; osoby przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (imigranci bez karty stałego pobytu) na okres co najmniej 12 miesięcy.
 • Opis podgrupy
  -