• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
  • DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  • ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE
  • PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJĘ W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
  • WYPADKI TONIĘCIA ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJĘ
   • Ofiary utonięć zgłoszone Policji wg rodzaju zbiornika wodnego i stanu świadomości
   • Wypadki tonięcia zgłoszone Policji wg dni tygodnia i godziny zdarzenia
   • Wypadki tonięcia zgłoszone Policji, ofiary utonięć wg płci i wieku oraz osoby uratowane
  • ZAMACHY SAMOBÓJCZE USIŁOWANE I DOKONANE ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJĘ
  • DANE ARCHIWALNE
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (K37)
Grupa
WYPADKI TONIĘCIA ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJĘ (G607)
Podgrupa
-
Lata
2018-2021
Poziom udostępniania danych
Powiaty
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Pojęcie "wymiar sprawiedliwości" w odniesieniu do źródeł prezentowania informacji statystycznych obejmuje dane dotyczące Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, przy których działały kolegia do spraw wykroczeń), sądów wojskowych, jednostek organizacyjnych prokuratury, więziennictwa i notariatu.
 • Opis grupy
  Dane dotyczące wypadków tonięcia pochodzą z Komendy Głównej Policji. Rejestracja (według jednostki rejestrującej postępowanie) zgłoszenia następuje bezpośrednio po wydarzeniu w momencie ustalenia, że doszło do wypadku tonięcia. Dane w przekrojach terytorialnych tj. NUTS 1, województwa (opracowane na podstawie danych zarejestrowanych postępowań przez komendy wojewódzkie Policji/ Komendę Stołeczną Policji), NUTS 2, NUTS 3, powiaty (opracowane na podstawie danych zarejestrowanych postępowań przez komendy powiatowe/ miejskie Policji). Województwo mazowieckie, to suma danych z Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.
 • Opis podgrupy
  -