• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
   • Aktywni zawodowo wg płci i wieku
   • Aktywność ekonomiczna ludności wg miejsca zamieszkania
   • Bezrobotni wg płci i wieku
   • Bierni zawodowo według wieku
   • Bierni zawodowo wg płci
   • Ludność ogółem w wieku 15 lat i więcej wg płci i wieku
   • Odsetek ludności w wieku 15-64 lata wg poziomu wykształcenia
   • Pracujący według wieku
   • Pracujący wg płci, wymiaru czasu pracy i sekcji PKD
   • Stopa bezrobocia wg płci
   • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata
   • Wskaźnik zatrudnienia według grup wieku i płci
   • Współczynnik aktywności zawodowej według poziomu wykształcenia
   • Współczynnik aktywności zawodowej wg płci i wieku
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15-89 LAT, DLA MIAST WOJEWÓDZKICH ORAZ DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA BEZ MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WEDŁUG BAEL (DANE ŚREDNIOROCZNE)
  • BEZROBOCIE REJESTROWANE
  • MIEJSCA PRACY
  • PRACUJĄCY I ZATRUDNIENI W PODMIOTACH GOSPODARKI NARODOWEJ O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 49 OSÓB
  • PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD
  • PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD
  • WARUNKI PRACY
  • DANE ARCHIWALNE
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
RYNEK PRACY (K4)
Grupa
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG BAEL (DANE KWARTALNE) (G419)
Podgrupa
-
Lata
2005-2020
Poziom udostępniania danych
Regiony (NUTS 2)
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego - wynika z tego różnica miedzy danymi ogółem dla Polski i danymi dla Polski według podziału terytorialnego; Pracujący w głównym miejscu pracy; Dane o pracujących / zatrudnionych (wg stanu na dzień 30 września - do 1999 r., wg stanu na dzień 31 grudnia - od 2000 r.) dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Liczba pracujących / zatrudnionych wyszczególniona jest według klasyfikacji działalności (do 1999 roku - Europejskiej, od 2000 roku - Polskiej). Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), pozostają bez pracy i nie uczą się w szkole, są zdolne do pracy oraz gotowe do podjęcia pracy.
 • Opis grupy
  Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym od maja 1992 roku i doskonalonego zgodnie z zaleceniami Eurostat. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Przedmiotem badania jest sytuacja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Od 1 kwartału 2003 r. do 2 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną wykorzystywane były dane o ludności Polski (ludność w wieku 15 lat i więcej) pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r., w związku z czym wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzednich. Od 3 kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne: od 3 kwartału 2012 r. poza zakresem badania pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym 12 miesięcy lub więcej; do 2 kwartału 2012 r. - powyżej 3 miesięcy. W związku z powyższym dane BAEL od 3 kwartału 2012 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za okresy wcześniejsze. Dane za okres: od 1 kwartału 2010 r. do 2 kwartału 2012 r. zostały przeliczone zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Dane prezentowane według grup wieku obliczane są w oparciu o dokładną datę urodzenia, do 1 kwartału 2006 roku - z wyjątkiem osób w wieku 15 lat - przedstawiane były według roku urodzenia. W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych w pozycjach "Ogółem". Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. Do roku 2019 wartości liczbowe poniżej 5 tysięcy nie są prezentowane ze względu na wysoki losowy błąd próby, od 1 kwartału 2020 roku są to wartości liczbowe poniżej 10 tysięcy. Dane kwartalne - dotyczą ludności w wieku 15 lat i więcej, według faktycznego miejsca zamieszkania. Od 1 kwartału 2016 roku zastosowano kalibrację wag na poziomie województwa, w miejsce stosowanej dotąd kalibracji na poziomie kraju, co zapewnia większą spójność otrzymywanych wyników z danymi demograficznymi na poziomie województw. W obliczeniach wag uwzględniono stosowane dotychczas kategorie demograficzne według płci, grup wieku i miejsca zamieszkania (miasto/wieś), natomiast wskaźniki kompletności służące do korekty wag ze względu na występowanie braków odpowiedzi są od 1 kwartału 2016 roku wyznaczane na poziomie województw. Zastosowanie nowej metodyki poprawia wskaźniki precyzji dla ocen na poziomie województwa, nie mniej jednak może wpływać na brak pełnej porównywalności danych na poziomie województw z wcześniejszymi okresami.
 • Opis podgrupy
  -